بررسی پالئواکولوژی و شرایط اقیانوسی دیرینه سازند خانگیران بر اساس عدم حضور ، ) Morozovellaفرامینیفر شاخص ائوسن

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد یار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

حوضه رسوبی کپه داغ در شمال و شمال شرقی ایران قرار گرفته و سازند خانگیران یکی از مهمترین سازندهای متعلق به دوره
پالئوژن این حوضه می باشد. برای مطالعه این سازند برش ناودیس چهل کمان واقع در جنوب غرب شهر سرخس، شرق حوضه
رسوبی کپه داغ انتخاب گردید. این برش به ضخامت 136متر و لیتولوژی آن شامل تناوبی از مارن به رنگ سبز زیتونی و مارن
آهکی به رنگ زرد کرمی می باشد. در این تحقیق فونای فرامینیفری سازند خانگیران مورد مطالعه قرار گرفت. این برش به سن
ائوسن پیشین - میانی از نظر فونای فرامینیفرهای پلانکتونیک نشان دهنده ناهنجاری هایی می باشد که بر این اساس عدم حضور
، Morozovellaبه عنوان جنس شاخص ائوسن را می توان ذکر کرد. این امر با توجه به مطالعه فونای فرامینیفرهای پلانکتونیک
و بنتونیک این سازند ناشی از شرایط یوتروفیک می باشد. این شرایط در نتیجه تغییرات رخ داده در شرایط اقیانوسی دیرینه، نظیر
وضعیت لایه بندی ستون آب و تغییرات مواد مغذی حاصل شده است. با توجه به اینکه Morozovellidها قادر نیستند خود را با
شرایط یوتروفیک وفق دهند باعث عدم حضور گونه های این جنس در سازند خانگیران شده است. شرایط حاکم بر سازند خانگیران
قابل مقایسه با شرایط حاکم بر حوضه های واقع در منطقه قفقاز بوده و این امر می تواند نشان دهنده شرایط یکسان حوضه های
کپه داغ و منطقه قفقاز حداقل در طول ائوسن باشد

کلیدواژه‌ها