تاثیر جریان هیدرودینامیک در کج شدگی سطح تماس نفت - آب مخزن آهکی سروک در میدان سیوند، خلیج فارس

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زمین شناسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه زمین شناسی

2 دانشیار پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه زمین شناسی، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد مطالعات زمین شناسی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

چکیده

تعیین عمق سطح تماس سیالات و عوامل تأثیرگذار در کج شدگی آن در کاهش ریسک حفاری و طرح های توسعه ای در میدان از
اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. در مطالعه حاضر سطح تماس نفت- آب در تمامی چاه های میدان سیوند با استفاده از
نمودارهای پتروفیزیکی تعیین شد و جهت تأیید عمق مذکور از نمودارهای فشار سنجی ) (RFTکمک گرفته شد. با ترسیم
نقشه های هم ارزش سطح تماس و همچنین نقشه های تطابقی چاه ها در جهات مختلف میدان؛ تمایل سطح تماس نفت- آب
به خوبی در میدان نمایش داده شد. میزان این کج شدگی در حدود 5/0درجه و به سمت غرب میدان می باشد. با محاسبه سطح
پتانسیومتری در چاه های مورد مطالعه و براساس نقشه های پتانسیومتری و هم شوری تهیه شده، مشخص گردید که وجود جریان
هیدرودینامیک در بخش آبده مخزن سروک )بخش میشریف ( در میدان سیوند در جهت شرق به غرب یکی از مهمترین دلایل
کج شدگی سطح تماس نفت- آب در این مخزن میباشد

کلیدواژه‌ها