پتروژنز گرانیتهای پرآلومین به شدت تفریق یافته کوه گبری، خاور رفسنجان

نویسندگان

1 گروه زمینشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس، بندرعباس

2 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر

3 گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران

4 گروه زمینشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

استوکهای گرانیتوئیدی کوه گبری از نوع گرانیـتهـای بـه شـدت تفریـق یافتـه %)[Rb=(424-749), SiO2= (75.5-76.8
] Sr=(8-37), Ba= (3-110) ppmدر فرورفتگی دشت رفسنجان در کمربنـد سـاختاری ارومیـه دختـر در اسـتان کرمـان واقـع
شده است. نمونههای آذرین مورد مطالعه، غنیشدگی زیادی از مقادیر عناصر کمیاب مانند Ta ،U ،Yb ،Yو Scرا نشان میدهنـد.
بر اساس مطالعات پتروگرافی و دادههای ژئوشیمیایی، گرانیتهای منطقه از نوع Iشدیداً تفریق یافته، پرآلومینوس، لوکوگرانیت، فقیـر
از %) P2O5= (0.01-0.03و غنـی از %) Na2O5= (3.1-4مـیباشـند بـ . ه عـلاوه بـه دلیـل تبلـور تفریقـی گسـترده و شـدید
و تهیشدگی مقدار ،Pگرانیتهای منطقه ویژگیهای مشابه گرانیـتهـای نـوع Aرا نشـان مـیدهنـد و در موقعیـت تکتـونیکی در
محدوده گرانیتهای درون صفحهای ) (WPGدر یک محـیط کششـی قـرار مـیگیرنـد. شـواهد صـحرایی، مشـاهدات پتروگرافـی
و ویژگی های ژئوشیمیایی بیانگر این مطلب است که گرانیتهای کوه گبری از ذوب پوسته قارهای مشتق شدهاند

کلیدواژه‌ها