مطالعه بوم شناختی و میکروفونستیک روزن داران در رسوبات ساحلی هولوسن منطقه عسلویه، خلیج فارس

نویسندگان

1 کارشناس ارشد چینه و فسیل شناسی، گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر

2 استادیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر

3 دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

عسلویه یکی از بخش های شهرستان کنگان است که در جنوب شرقی استان بوشهر واقع شده است. شناسـایی و معرفـی روزن داران
به عنوان بخش مهمی از میکروفونا می باشد که در رسوبات ساحلی منطقه عسلویه مطالعه شده اسـت. مورفولـوژ ،ی سـاختار پوسـته
و ویژگی های ظاهری روزن داران بررسی شده است. با مطالعات انجام شده  12جنس و  14گونه شناسایی شده اسـت کـه بیشـترین
فراوانی مربوط به پوسته آهک هیالین و جنس  Ammonia beccariiاسـت. جهـت تکمیـل مطالعـات بـوم شـناختی، کـانی هـای
تشکیل دهنده رسوبات نیز به روش  X.R.Dتعیین گردید. ایـن مطالعـات نشـان داد کـه میـزان کـانی هـای قـاره ای- تخریبـی در
ایستگاه های مطالعاتی فراوان می باشند. بـا انـدازه گیـری خـواص فیزیکوشـیمیایی آب نیـز مشـخص گردیـد بـه علـت بـالا بـودن
درجه حرارت و درجه شوری آب های خلیج فارس فقط صدف های هیالین و پور سلانوز افزایش یافته و ضمناً بر قطر و حجم آنهـا
نیز افزوده می گردد و جمعیت صدف های آگلوتینه به شدت کاهش می یابد. افزایش جمعیـت میکـرو فونـا بـا افـزایش قطـر ذرات
رسوبات بستر رابطه معکوس دارند. با افزایش درجه حرارت و شـوری آب از میـزان اکسـیژن محلـول در آب کاسـته شـده و میـزان
اسیدیته آب نیز کاهش مییابد. مهمترین عامل فیزیکو شیمیایی موثر بر توسعه روزن داران، میزان اکسـیژن محلـول در آب اسـت کـه
فراوانی و تنوع آنها را کنترل میکند. ته نشست هیدرو کربورها ی نفتی و سایر آلایندهها ناشی از فعالیت پتروشیمی در منطقـه، سـبب
گـ تخریب شرایط زیستی، کاهش اکسیژن محلول، آزاد شدن فلزات سنگین و مواد سمی از حالت جامد به مایع مـی ردد کـه تـاثیرات
منفی فراوانی بر اکوسیستم دریایی و زیستی میگذارد

کلیدواژه‌ها