ارزیابی ریخت زمین ساخت تاقدیس های منطقه قیر و کارزین )جنوب شرق شیراز

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد تکتونیک، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

2 استادیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

3 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زمین شناسی و محیط زیست زمین کاو

4 دانشجوی کارشناسی ارشد آب زیرزمینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

5 دانش آموخته کارشناسی ارشد تکتونیک، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده

شهرستان قیر و کارزین در جنوب شرقی استان فارس واقع شده است. در ایـن پـژوهش بـا بـه دسـت آوردن مقـدار شـاخص هـای
رخ دار شدن پیشانی کوهستان )% ،(Facetپیچ و خم پیشانی کوهستان ) (Smfو شاخص طـول - گرادیـان جریـان ) (SLبـر روی
سه تاقدیس چنگال، پلنگ و افزر واقع در شهرستان قیر و کـارزین، میـزان فعالیـت زمـین سـاختی ایـن تاقـدیس هـا مـورد بررسـی
قرار گرفته است. نتایج حاصل از این شاخص ها بـرای تحلیـل هرچـه بهتـر، بـه صـورت مـدل رقـومی و نمـودار نیـز نمـایش داده
شده است، سپس به منظور بررسی درستی نتایج حاصل از این شاخص ها، نقشه کانون زمین لرزه ها نیز تهیه شـده اسـت، بـا تلفیـق
داده های حاصل از مدل رقومی شاخص ها، نمودار آبراهه ها و نقشه کانون زمین لرزه ها نتیجه می شـود کـه تاقـدیس هـای منطقـه
از نظر زمین ساختی فعال می دناشب یعنی سرعت بالا آمدگی در منطقه بیش از فرسایش است، در نهایت پس از بررسی نتایج حاصـله
دلیل بالا بودن نرخ فعالیت زمین ساختی در بخش شرقی تاقدیس چنگال را تمایل این تاقدیس به سـمت جنـوب غـرب و در نتیجـه
فراوانی میزان درزه و شکستگی ها بر اثر تنش های کششی در یال شمالی و ایجـاد تـنش هـای فشارشـی در یـال جنـوبی تشـخیص
داده شد، در بخش غربی این تاقدیس نیز فعالیت زمین ساختی نسبتاً بالا را می توان به وجود گسل دره سیاه نسبت داد، فعالیت بالای
زمین ساختی تاقدیس افزر نیز به دلیل وجود گسل فعال قیر در شمال شرق این تاقدیس است

کلیدواژه‌ها