ارزیابی کیفی آب های زیرزمینی چاه های بهره برداری دشت اردبیل

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل

2 گروه نقشه برداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، باشگاه پژوهشگران جوان، اردبیل، ایران

4 دانشجوی دکتری تکتونیک، گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

منابع آب زیرزمینی دشت اردبیل از جمله منابع آب مورد استفاده جهت شرب، صنعت و کشاورزی در منطقه میباشند. جهت بررسی
کیفیت آب چاههای دشت اردبیل برای مصارف کشاورزی، کیفیت آب 81حلقه چاه عمیق کـه در حـال بهـره بـرداری بـرای آبیـاری
اراضی کشاورزی هستند، مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مطالعه میزان هدایت الکتریکی، غلظـت سـدیم، کلسـیم، منیـزیم، پتاسـیم
سولفات کلر، بیکربنات و سختی کل آب چاهها اندازه گیری و بر اسـاس درصـد سـدیم، ECو نسـبت جـذب سـدیم ایـن چـاههـا
طبقهبندی شدند. براساس نمودار پایپر بیشتر نمونههای آب دشت اردبیل دارای تیپ کربناته می باشند کـه سـدیم و پتاسـیم در آنهـا
غالب میباشد. رسم نمودار ویلکوکس نشان داد که 45درصد از نمونههـا ) 35نمونـه( در طبقـه C2S1نیمـه شـور، / 43 5درصـد از
نمونهها ) 34نمونه ( در طبقههای C3S2-C3S1شور ، / 11 5درصد از نمونهها )9نمونه( در طبقه C4S2-C4S3خیلی شور میباشـد
که در کل خطر شوری متوسط تا بالا و خطر قلیائیت پایین بوده و این آبها برای مصارف کشاورزی نسبتاً مناسب میباشند

کلیدواژه‌ها