ارزیابی کیفی آب زیرزمینی و نقش آن در ایجاد رسوب گذاری و خوردگی تاسیسات آب شرب در روستای گوی بلاغ شهرستان ملارد

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد آب شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

3 رئیس گروه تحقیقات شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران

4 استادیار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند

چکیده

این تحقیق با هدف تعیین پتانسیل خورندگی و رسوبگذاری آب آشامیدنی منطقه روستای گوی بلاغ واقـع در شـمال غربـی منطقـه
شهریار استان تهران در سال آبی 1390به صورت توصیفی - مقطعی و با استفاده از اندیس رایزنر و اندیس اشباع و همچنین دیاگرام
شولر انجام پذیرفته است. در این پژوهش، پارامترهای قلیائیت، سختی کلسیم، هدایت الکتریکی، دما و PHمورد آنالیز واقـع شـدند.
نتایج حاصل از آزمایش ها و محاسبات بیانگر این مطلب بودنـد کـه میـانگین انـدیس اشـباع برابـر /0 54و میـانگین انـدیس رایزنـر
برابر /7 13می باشد. بر اساس جدول استاندارد وزارت بهداشت این ارقام نشانگر رسوبگـذاری و کمـی خورنـده بـودن آب شـرب
چاه های روستای گوی بلاغ است. با توجه به نتایج و یافته های به دست آمده آب شرب منطقه مورد مطالعـه رسـوبگـذار و کمـی
خورنده است که این عامل تحت تاثیر شرایط زمین شناسی و ویژگی های رسوب شناسی و اقلیم منطقه میباشد. بنابراین باید در این
منطقه کنترل کیفیت آب بر اساس پارامترهای ،PHقلیائیت، سختی و ... صورت پذیرد. در این راستا استفاده از مصـالح و لولـه هـای
مقاوم در برابر خورندگی و استفاده از دستگاه های رسوب زا مورد توجه قرار گیرد

کلیدواژه‌ها