بررسی عوامل مؤثر بر توزیع و تحرک جیوه در منابع آبی و رسوبات رودخانه سفیدرود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه زمین‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

کلیدواژه‌ها