بررسی پتانسل کمی و کیفی منابع آب زیر زمینی روستاهای شهرستان رباط کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

4 کارشناس گروه تحقیقات شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران

چکیده

شهرستان رباط کریم در جنوب غربی استان تهران واقع شده است. غالب روستاهای شهرستان رباط کریم از منابع آب زیر زمینی برای شرب و بهره برداری استفاده می کنند. طی دوره زمانی  سال های 1393-1392 نمونه برداری  از 10حلقه چاه  عمیق شرب روستا صورت گرفت و پس از انجام آزمایشات فیزیکی وشیمیایی،نتایج مربوط به کیفیت هر متغییر در منطقه تعیین گردید . کلسیم ،منیزیم، کلرور، سولفات ،سدیم ، نیترات، سختی، بی کربنات، فلوئور، هدایت الکتریکی و کل جامدات محلول از متغیرهای مورد آزمایش بوده و سپس با استفاده از روش کریجینگ در نرم افزارGIS10.2  Arc نقشه های هم پتانسیل تهیه و از نظر آلودگی محیط پهنه بندی گردید. نتایج حاصله از 30نمونه از 10 روستا نشانگر این مطلب بود که کیفیت آب زیر زمینی روستاهای بخش های  شرقی و جنوب شرقی از نظر نیترات در علی آباد با64میلی گرم، سولفات در شهرستانک با 667میلی گرم و حکیم آباد با هدایتالکتریکی    µmho/cm3100و کل جامدات محلول1918میلی گرم  از حد مجاز فراتر بوده و عمدتا پایین تر از سایر نواحی است از علل آلودگی مناطق جنوبی و شرقی می توان به زمین شناسی منطقه ،شیب منطقه،وجود مناطق مسکونی و صنعتی، رعایت نکردن حریم کیفی چاه ها اشاره نمود. همچنین بخش های شمالی و مرکزی از نظر کیفی در حد مطلوب قرار داشته و  این نواحی برای حفرچاه های جدید مناسبتر می باشد.

کلیدواژه‌ها