بررسی تاثیرتغییرات کاربری اراضی بر کیفیت آب رودخانه مارون با استفاده از RS و GIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. kh_shafieimotlaq@yahoo.com

2 دانشیارپژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

3 استاد گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

4 استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده

در شرایط اقلیم خشک و نیمه خشک کشور و کمبود منابع آب شیرین، حساسیت نسبت به کیفیت آب رودخانه ها و عوامل مؤثر بر آنها، ضروری است. حوزةآبخیز مارون درچند دهة اخیر دستخوش تغییرات کاربری اراضی گسترد­ه­ ای شده است . خشکسالی و استفاده نادرست از اراضی مهم­ترین عوامل کاهش حجم و کیفیت منابع آب حوضه بوده­اند. در این تحقیق ابتدا تغییر سطح کاربری­ها­ی موجود در حوضة آبخیز مارون در طی چهار دوره ده ساله از سال 1980 تا سال 2010 با استفاده ازسنجنده­های TM و   ETMماهواره­ی  لندست مشخص و  سپس تغییرات کیفیت آب رودخانه را در همین بازه زمانی , و حتی بیشتر به فاصله سالهای ۱۳47 و ۱۳94 طی دور­ه 47 ساله مورد مطالعه قرار گرفت. تغییرات کاربری اراضی منطقه  که در جهت افزایش مناطق مسکونی بوده و افزایش زمین­های کشاورزی در کنار خشکسالی­های به وقوع پیوسته در طی 47 سال اخیر بر کاهش  کیفیت آب حوزه آبخیز مارون در ایستگاه خروجی ایدنک  تأثیرگذار بوده است. اما با توجه به تغییرات  شدید کاربری رخ داده ،  افزایش سطح اراضی مسکونی و کشاورزی مشخصه اصلی در کاهش کیفیت آب رودخانه مارون است .

کلیدواژه‌ها