طبقه بندی و تفکیک باطله‌های معدنی در معدن سنگ آهن چادرملو با هدف کاهش آسیب های زیست محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب،

2 استادیار، گروه مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب

چکیده

ازجمله مسائل زیست‌محیطی در معادن روباز مسئله تفکیک و ارسال باطله‌های معدنی با عیار متفاوت به مقصد انباشتگاه‌های متفاوت باطله است. در این مقاله از این منظر به برنامه‌ریزی تولید کوتاه‌مدت پرداخته می‌شود. در برنامه‌ریزی تولید کوتاه‌مدت مرز دقیق کانسنگ و باطله، بهینه‌سازی عیار کانسنگ استخراجی، ترتیب استخراج بلوک‌های کانسنگ و باطله و درنهایت تعیین مقصد آن‌ها دنبال می‌شود. یکیازساده‌ترینراه‌هایتخمینعیاردرپلهاستخراجیاستفادهازداده‌هایچال‌هایانفجارییکیادوپلهبالاترازپلهموردنظراست. به‌منظور اعتبار سنجی مدل ارائه‌شده از داده‌های معدن سنگ‌آهن چادرملو استفاده‌ می‌شود. در این معدن پله واقع در تراز 1465 متری به‌عنوان پله هدف برنامه‌ریزی تولید تعیین گردید. متوسط و کمترین عیار آهن در این پله به ترتیب 57٫08 و 53٫62 درصد برآورد شده است. بنابراین درصورتی‌که فقط به عیار تخمین زده‌شده در مرحله تخمین ذخیره جهت برنامه‌ریزی تولید کوتاه‌مدت توجه شود بیش از 30% ذخیره به دپوی باطله منتقل می‌شود. مدل ارائه شده برای انباشتگاه­های باطله با عیار متفاوت سنگ آهن برای کاربردهای بالقوه آینده برنامه­ریزی می­شود.
 

کلیدواژه‌ها