بررسی پراکنش عناصر رادیواکتیو اورانیوم، توریوم و پتاسیم در منطقه هشترود با استفاده از داده های رادیومتری هوابرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

2 استادیار گروه مهندسی معدن، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده

 امروزه اطلاعات حاصل از عملیات ژئوفیزیک هوابردی اهمیت فراوانی در اکتشاف مواد رادیواکتیو دارند. در حقیقت این داده ها پایه اصلی برای اکتشاف عنصر اورانیوم در مناطق مختلف هستند. در این نوشتار با تجزیه و تحلیل داده های حاصل از ژئوفیزیک هوایی شمال غربی ایران در برگه 1:100000 سراسکندر بهشماره 5464 محدوده های امیدبخش برای عناصر اورانیوم، توریوم و پتاسیم مشخص شده و همبستگی بین عناصر رادیواکتیو شناسایی شده اند. نخست با استفاده از روش آمار کلاسیک، محاسبه پارامترهای آماری و رسم هیستوگرام های عناصر رادیواکتیو، در منطقه مورد مطالعه صورت گرفت و همچنین نقشه های امیدبخش براساس پراکندگی حول میانگین ترسیم شد. در ادامه بر اساس روش فرکتال نمودارهای تمام لگاریتمی عیار_مساحت از داده های رقومی منطقه ترسیم شد و سپس با استفاده از جدایش پله ای محیط های متفاوت (زمینه، حدآستانه، آنومالی) با توجه به ضریب زاویه منحنی عیار _ مساحت، نقشه های مربوط به مناطق آنومالی اورانیوم، توریوم و پتاسیم تهیه شد. سپس با ترسیم نمودارهای پراکنش داده ها، ضرایب همبستگی این عناصر مورد بررسی قرار گرفت و در ادامهتصویررادیوالمانیمثلثیمنطقه در  فضایرنگی GRB بدست آوردهشدودرنهایتبهپردازشاینتصاویرواستخراجاشکالمهمومشخصشدنمناطقداغناهنجاریهایاورانیومومعرفیاندیسهایمعدنیامیدبخشکانسارهایپرتوزابرایسیرمراحلاکتشافیپرداختهشد.

کلیدواژه‌ها