تحلیل گسل‌ها و شکستگی‌های تاقدیس نفت‌خیز خویز با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زمین شناسی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران،

2 کارشناس ارشد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد، ایران

3 کارشناس ارشد، گروه زمین شناسی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی و استخراج شکستگی‌ها و گسل‌های تاقدیس خویز در شمال بهبهان با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای ETM+ و مدل رقومی ارتفاع (DEM) در محیط نرم‌افزارهای ENVI 4.8 و ArcGISصورت گرفته است. در این تحقیق با اعمال فیلترهای خطی در جهات مختلف و ساختن HillShadeاز مدل رقومی ارتفاع؛ خطواره‌های منطقه شناسایی شدند. سپس با مقایسه خطواره‌ها با ترکیبات باندی ساخته‌ شده و نقشه زمین‌شناسی منطقه، شکستگی‌ها و گسل‌ها جدا و نقشه آنها تهیه گردیده است. بر اساس نتایج به دست آمده جهت غالب شکستگی‌ها و گسل‌های منطقه با روند شمال غرب-جنوب شرق از امتداد تاقدیس‌ خویز پیروی می‌کنند. همچنین نتایج به دست آمده از تهیه نقشه ISODENSITYگسل ها و شکستگیهای منطقه نشان می‌دهد که بیشترین تراکم گسل و شکستگی در یال جنوبی تاقدیس خویز می‌باشد، لذا با توجه به نقش مهم و انکارناپذیر شکستگی‌ها و گسل‌ها در خواص و مهاجرت هیدروکربورها، یال جنوبی تاقدیس می‌تواند بستری برای تجمع هیدروکربورها باشد.

کلیدواژه‌ها