ارزیابی واکنش هیدرولوژیکی زیرحوضه آبریز اسلامشهر با استفاده از موج سینماتیک در بستر GIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اسلامشهر

چکیده

در تصمیم­گیری­های مدیریتشهری، بررسی مسائل هیدرولوژیکی از اهمیت خاصی برخوردار است. هیدروگراف رواناب خروجی آبریز در حوضه­های شهری، یکی از ابزار مورداستفاده در این بررسی­ها است. در این تحقیق با استفاده از محیط نرم‌افزاری GIS، رفتار حوضه­های هندسی و واقعی موردبررسی قرار گرفته و با بهره‌گیری از محیط MATLABمعادلات موج سینماتیک برای تعیین زمان تعادل حوضه کدنویسی شده و با استفاده از مدل بارش- رواناب توزیعی حاصل، رفتار حوضه مورد بررسی قرار گرفته است. در بررسی حوضه هندسی، نتایج حاصل مدلسازی با یک سری از نتایج آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گرفته و درنهایت، مشخص گردید نتایج مدل ارائه‌شده با دقت بسیار بالایی با نتایج آزمایشگاهی مطابقت دارد. در مرحله بعد، حوضه واقعی (زیرحوضه آبریز اسلامشهر) مورد ارزیابی قرار گرفته و با تعیین خطوط هم‌پیمایش در این حوضه، منحنی TA(زمان- مساحت) برای این حوضه متناظر با شدت بارش‌های مختلف به دست آمد.

کلیدواژه‌ها