بررسی و اندازه گیری غلظت گاز پرتوزای رادون در خاک های پوشاننده سطح گسل قوچان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی،دانشگاه پیام نور واحد مشهد

چکیده

در این پژوهش، سعی شده است تا کارایی گاز رادون، به عنوان یکی از پیش‌نشانگرهای زمین‌لرزه مورد بررسی قرار گیرد. فعالیت گسل قوچان در گذشته با زمین لرزههای زیادی همراه بوده، که نتایج آن خسارات زیادی به همراه داشته است. به منظور امکان بررسی فعالیت گسل و میزان نشر رادون از آن، گسل قوچان و همچنین فعالیت لرزه خیزی بررسی وجهت تعیین میزان نشر رادون انتخاب شد. پس از انجام مطالعات مقدماتی ومشخص کردن پارامترهایی مانند تعیین تراکم جمعیتی در پاره ای از نقاط گسل،در ادامه با جمع بندی نتایج منطقه ای از گسل که دارای بیشترین تراکم جمعیتی و خطر لرزه خیزی است انتخاب و جهت تعیین میزان نشر رادون در زون گسل مورد بررسی قرار گرفت.درهنگام نمونه برداری مشخص گردید که به دلیل نوع و بافت دانه بندی خاک زون گسل امکان دسترسی به عمق تعادلی وجود ندارد،لذا ادامه فعالیت و عمق نمونه گیری محدود به 5/0متر فوقانی سطح خاک گردید.در ادامه جهت پهنه بندی 75 نقطه تعیین ونمونه گاز رادون موجود در خاک قسمتی از زون گسل،در آزمایشگاه زیست محیطی دانشگاه پیام نور مشهد مورد تجزیه قرار گرفته و نتایج حاصل در آنالیزهای جداگانه ارائه شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دادکه:این گسل با حجم بالایی از رادون خروجی بین Bq/m3(67-11260)  آماده وقوع زمینلرزه های بزرگی می باشد.و نیز در بخشی از گسل پهنه بندی میسر شد.

کلیدواژه‌ها