بررسی تاثیر زمین شناسی زیست محیطی بر کیفیت و کمیت آبهای زیر زمینی مطالعه موردی: چاههای شرب روستای اخترآباد شهرستان ملارد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی زیست محیطی ، دانشکده محیط زیست و انرژی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

2 استادیار گروه آلودگی محیط زیست ، دانشکده محیط زیست وانرژی،دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم تحقیقات تهران

چکیده

منابع آب زیرزمینی بزرگترین ذخیره قابل دسترسی آب شیرین در کره زمین محسوب مـی شـوند . بـا توجـه بـه اهمیت و کمبود این منبع ارزشمند مطالعه پیرامون این موضوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار اسـت. در تحقیق میدانی حاضر جمع آوری اطلاعات 7 حلقه چاه (اطلاعات مختصاتی، کمی، کیفی) به منظور بررسی کیفیت و کمیت منابع آب شرب منطقه، در فصول زمستان و تابستان 94 و 95  انجام گرفت و پس از نمونه برداری و انجام آنالیزهای فیزیکوشیمیایی و تدوین جداول اطلاعاتی و نمودارهای هیستوگرام، پهنه بندی منطقه در محیط GIS  با در نظر گرفتن هر یک از پارامترهای کمّی و کیفی منابع آبی انجام گردید. چاه های مورد بررسی در بخش شمال شرقی منطقه اخترآباد واقع در شهرستان ملارد به نام های گمرکان 1، 2، 3 و در بخش شمال غربی این منطقه به نام های گوی بلاغ 2 و 3 و گوی بلاغ دکین از لحاظ پارامترهای کمّی و کیفی نظیر (pH، قابلیت هدایت الکتریکی  EC، کل مواد جامد محلول  TDS، کدورت، سختی کل TH، کاتیون ها و آنیون های موجود در چاه های منطقه) مورد بررسی قرار گرفتند و تاثیرات ساختارهای زمین بر هر یک از پارامترهای موجود مطالعه گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد، از 11 پارامتر بررسی شده در منابع آبی منطقه مورد مطالعه، در 4 پارامتر روند افزایشی از حداکثر مجاز استاندارد 1053 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مشاهده می شود. بر همین اساس مقادیر پارامترهای کاتیون سدیم و آنیون سولفات و همچنین پارامترهای هدایت الکتریکی  EC و کل مواد جامد TDS، در چاه های شماره 1 و 2 و 3 گمرکان و چاه اخترآباد واقع در قسمت غربی منطقه و چاه گوی بلاغ 3 و گوی بلاغ دکین در سمت شرقی منطقه، از حداکثر مجاز استاندارد 1053 فراتر می باشند.

کلیدواژه‌ها