ارزیابی اثرات زیست محیطی سد صفارود رابر بر مناطق پایین دست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشیار بخش زمین شناسی دانشگاه باهنر کرمان

چکیده

سدها یکی از مهمترین سازه هایی که در تنظیم جریان های سطحی به ویژه در مناطقی که دارای توزیع نامناسب مکانی و زمانی بارش هستند. از مزایای ساخت سدها تأمین آب شهری و کشاورزی، تولید انرژی برقابی و جلوگیری از سیلاب می باشد. احداث سدها باعث تغییرات زیادی در حوضه آبریز و اطراف رودخانه شده است. از مهمترین این تغییرات، تغییر در دبی رودخانه های پایین دست می باشد.، زیرا دبی از حالت طبیعی به حالت تنظیمی تبدیل می شود. هرچند یکی از اثرات مثبت سدها کنترل سیلاب است اما در مناطقی که دارای رونق کشاورزی می باشند، باعث کاهش آبدهی رودخانه شده و اثرات منفی بر این بخش وارد خواهد شد. احداث سدصفارود باعث ایجاد اثرات منفی بر مناطق پایین دست، شهرستان جیرفت و تالاب جازموریان شده است. جهت ارزیابی اثرات زیست محیطی سد صفارود بر شهرستان جیرفت از روش چک لسیت استفاده شد. در مجموع اثرات منفی احداث سد بر مناطق پایین دست در محیط های فیزیکی- شیمیایی، بیولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی بیش از اثرات مثبت بوده که با ارائه راهکارهای مناسب از جمله تنظیم جریان رودخانه و کشت محصولات دیمی اثرات می توان احداث سد را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها