بررسی زیست‌محیطی محل دفن زباله‌های شهر پلدختر و مکان‌یابی محل دفن با استفاده از روش ترکیب خطی وزن‌دار (WLC)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی-واحد خرم آباد-دانشگاه آزاد اسلامی-خرم آباد-ایران

2 کارشناس ارشد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی،

چکیده

تعیین محل دفن زباله‌های شهری به دلیل تأثیر فراوان بر اقتصاد، اکولوژی و محیط‌زیست هر منطقه، یک مساله مهم در فرآیند برنامه‌ریزی شهری می‌باشد. در فرآیند تعیین محل دفع زباله‌های شهری سعی  بر آن است تا نقاطی با کم‌ترین خطرات برای محیط‌زیست و سلامت انسان مد نظر قرار گیرند. هدف از این مطالعه، بررسی زیست محیطی و تعیین محل مناسب جهت دفن زباله‌های شهری شهر پلدختر با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و استفاده از روش ترکیب خطی وزن‌دار (WLC) می‌باشد. بدین منظور، ابتدا محل دفن کنونی زباله‌ها مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این ارزیابی نشان می‌دهد که فعالیت بیوشیمیایی و شیمیایی در محل مورد نظر بسیار بالا بوده، لذا لزوم توجه ویژه به اثرات زیست محیطی محل دفن کنونی بسیار حائز اهمیت می‌باشد. سپس بر اساس بررسی و ارزیابی 10 پارامتر فاصله از شهر، روستا، آبراهه، جاده‌های اصلی و فرعی، بارش، لیتولوژی، کاربری اراضی، شیب و ارتفاع؛  نقشه مکان‌یابی محل دفن زباله‌های شهر پلدختر تهیه گردید. بر اساس نتایج به دست آمده از نقشه مکان‌یابی محل دفن زباله‌ها به ترتیب 33/11، 51/20، 94/25، 65/22 و 56/19 درصد از مساحت منطقه در پهنه‌های خیلی نامناسب، نامناسب، متوسط، مناسب و خیلی مناسب قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها