ارزیابی پتانسیل کیفی منابع آب زیر زمینی روستاهای شهرستان دماوند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.

2 استادیارگروه مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.

3 کارشناس ارشد شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران

چکیده

آگاهی از شرایط کیفی منابع آب جهت ارزیابی روند آلودگی برای هر منطقه ضروری می باشد . محدوده مورد مطالعه روستاهای شهرستان دماوند در استان تهران قرار دارد ، که جهت بررسی پارامترهای کیفی آب ، در طول مدت 8 ماه ، از دیماه 1395 لغایت مردادماه 1396 ،ضمن نمونه برداری و سنجش متغیرهای فیزیکی  (Ec  ،TDS  ، کدورت ، pH ، سختی و قلیائیت ) در آب 11 حلقه چاه از چاههای روستاهای شهرستان دماوند که با توجه به قرار گرفتن در بافت مسکونی روستا و نزدیکی به مناطق کشاورزی  به عنوان چاههای نمونه انتخاب شده بودند ، با دو نوبت نمونه برداری و آنالیز به علت محدودیت ، کیفیت هر پارامتر در منطقه مورد بررسی و در نهایت نقشه کیفی مربوط به هر پارامتر تهیه شد.نتایج حاصل از این تحقیق مبین این نکته است که  روستاهای حاشیه جنوبی منطقه دماوند بویژه روستای وادان در مورد اکثر پارامترهای کیفی آب دارای بیشترین غلظت بوده  که این ناحیه را به عنوان پهنه باریک مخاطرات آلایندگی انسان ساز به علت بالا آمدگی  سنگ کف و کاهش نفوذپذیری این منطقه نظیر معرفی می نماید . علاوه بر این وضعیت حاکمیت قرارگیری روستای وادان در انتهای حوضه رسوبگذاری و وجود شرایط کافی سبب شده است که نقش اثربخشی عوامل طبیعی (زمین شناسی) و هیدرژئولوژی در این بخش کاملا" مشهود باشد ، که اثرات آن  افزایش غلظت پارامترهای قیزیکی در این منطقه می باشد . نظر به اینکه در مورد بعضی از پارامترهای کیفی مشکلاتی در منابع آب زیر زمینی منطقه مشاهده شده است و از طرفی تنها منبع تامین آب درمنطقه دماوند آبهای زیر زمینی می‌باشد، لازم است که همواره کیفیت آب شرب ساکنین منطقه مورد توجه قرار گیرد .

کلیدواژه‌ها