مکانیابی محل دفن پسماندهای جامد شهری با استفاده از GIS و تحلیل سلسله مراتبیAHP شهر میانه، آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی و احد تبریز

چکیده

انتخابمحلدفنپسماندها (لندفیل) یکیازمراحلمهمدرمدیریتپسماندهایجامدشهریمی باشد. باتوجهبهاثراتمخربزیستمحیطی،اقتصادیواکولوژیکیلندفیل ها، انتخابمحلدفنبایدبا دقتوطییکفرایندعلمیصورتگیرد. اینتحقیقباهدفتعیینمکانهایمناسبدفنپسماندشهریشهرمیانهبابررسی های زمین شناسی زیست محیطی و با استفادهازقابلیت های نرم افزارGIS  و فرایند تحلیلسلسلهمراتبی( AHP) اجرا شدهاست. در اینمطالعهجهتانتخابمحلمناسببرایاحداثلندفیلجدیدشهرمیانه،معیارهاوضوابط انتخابمکانهایمناسببرایدفنبهداشتیپسماندهایاینشهرمانندخصوصیاتزمینشناسی،راه های دسترسی،نقشهشیب و جهت شیب،گسلها،نقشهکاربریاراضی،فاصلهازمراکزشهریوروستائی،نقشهخاکمنطقه، نقشهشبکههیدروگرافیوآب هایزیرزمینیو نیز نقشه مسیر خطوط انتقال گاز شناساییگردیدند. جهتتهیهنقشهیقابلیتمکان مناسب دفن پسماند، ابتدا مناطقممنوعهحذفشد. از طریق پرسشنامه با استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان AHP، اهمیت و وزن معیارها تعیین گردید و سپس  بااستفادهاز12لایهاطّلاعاتیبهروشوزندهیبهمعیارهاوتحلیلوزنها درمحیط GIS، نقشههموزنمعیارهایمختلفبدستآمد .در انتهاباادغامایننقشههابهترینمکانبرایدفنپسماندهایشهر میانهانتخابگردید.

کلیدواژه‌ها