مطالعه تطبیقی ارزیابی اثرات حمل و نقل بر آلودگی شهر تهران مطالعه موردی منطقه 18 و 5 تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر

2 دانشیارگروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

3 دانشیارگروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

آلودگی هوا فرایندی است که به حالت‌های مختلف جوی وابسته بوده و پدیده­های جوی و آب و هوایی در شکل گیری این معضل دخیل است. امروزه در تهران و بسیاری از شهر های بزرگ و صنعتی دنیا به ‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، آلاینده های مختلف از طریق وسایل نقلیه موتوری، صنایع و منابع تجاری و خانگی در هوا تخلیه می‌شود. هدف این پژوهش مطالعه زمان تمرکز اوج آلاینده مونواکسیدکربن درساعات مختلف روز و بررسی ارتباط بین تراکم و غلظت آلاینده مونواکسید کربن با متغیرهای هواشناسی در منطقه 5 و 18 تهران است. در این مطالعه از روش آماری برای رسیدن به اهداف استفاده شد. ابتدا زمان تمرکز آلاینده در 4 بازه زمانی در منطقه مورد مطالعه شناسایی شد. به منظور محاسبه همبستگی و تحلیل رگرسیون بین مونواکسیدکربن با سرعت باد، حداقل دما و حداکثر دما از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره در محیط SPSS وExcel  استفاده شده است. نتایج رگرسیون چندگانه و درصد ضریب تغییرات تبیین شده در منطقه 18 با ورود 3 متغیر سرعت باد، حداقل دما و حداکثر دما در مدل بندی آلاینده CO ایستگاه مورد مطالعه نشان داد که متغیرهای مورد مطالعه، آلاینده COایستگاه شادآباد را به میزان 16/0 تبیین کردند. مچنین در منطقه 5 نتایج این مطالعه نشان داد، مقدار بیشنه غلظت آلاینده CO در طول روز در ساعت 8 صبح می باشد و پایین ترین مقدار ثبتی در ساعت 15 در طول دوره 9 ساله آماری می باشد.

کلیدواژه‌ها