مکان‎یابی محل دفن زباله‎های شهری در شهر ایلخچی با استفاده از سیستم GIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسى ارشد زمین شناسى زیست محیطى، گروه زمین شناسى دانشگاه ازاد اسلامى واحد تبریز

2 گروه زمین‎شناسی، دانشگاه ازاد اسلامى واحد تبریز.

3 دانش آموخته دوره کارشناس ارشد زمین‎شناسی زیست محیطی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

انتخاب محل دفن پسماندها یکی از مراحل مهم در مدیریت پسماندهای جامد شهری می‌باشد و با توجه به اثرات مخرب زیست محیطی، اقتصادی و اکولوژیکی لندفیل‌ها انتخاب محل دفن باید با دقت و طی یک فرآیند علمی صورت گیرد. استفاده از ابزارها و فناوری جدید برای یافتن مکان مناسب دفن ضروری به نظر می‏رسد. امروزه، سیستم‏های اطلاعات جغرافیایی ((GIS ، به طور گسترده در برنامهریزیهای محیط زیستی مورد استفاده قرار میگیرند. در این مطالعه جهت مکان‌یابی محل دفن پسماندهای شهر ایلخچی از لایه‌های اطلاعاتی مختلف کاربری اراضی، پوشش گیاهی، شیب، لیتولوژی، بافت خاک، فاصله از شهر، مراکز جمعیتی، منابع تأمین آب (قنات، چاه و چشمه)، آبراههها، معادن، جادههای دسترسی (اصلی و فرعی) و خطوط انتقال نیرو استفاده شده است. به منظور تهیه نقشه استعداد داری ابتدا مناطق ممنوعه حذف شده و با استفاده از 8 لایه اطلاعاتی به روش وزن‌دهی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  (AHP)نقشه نهایی استعداد داری تهیه شده است. براساس این تحقیق تمامی مناطق مناسب جهت احداث لندفیل در شرق محدوده مورد مطالعه قرار دارند. در نهایت با بررسی اثرات زیست محیطی هر یک از پهنه‌های منتخب یکی از پهنه‌ها با کمترین اثرات سوء زیست محیطی به عنوان بهترین مکان جهت دفن پسماند های شهر ایلخچی انتخاب شده است.

کلیدواژه‌ها