مدیریت زیست محیطی منابع آب روستاهای شهرستان رباط کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست،دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات تهران

3 کارشناس ارشد،شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران

چکیده

ازآنجائیکه تأمین آب شرب سالم و بهداشتی از ابعاد کمی و کیفی یکی از مهمترین رسالت های دستگاه های حاکمیتی در کشور می باشد،لذا با توجه به موقعیت اقلیمی کشور ما درپهنه نیمه خشک با بارش کمتر از250 میلیمتر و برداشتهای بی رویه از سفره های آبهای زیرزمینی و کاهش نزولات جوی و بهره برداری بی رویه از منابع آب در سنوات گذشته در بخشهای مختلف(صنعت،خدمات،کشاورزی و...)سبب شده است که تأمین آب شیرین برای شرب با چالش مواجه شود.در این رهگذر تهدیدهای دائمی زیست محیطی و کیفی همین منابع محدود کمی سبب شده است که سلامت و بهداشت مردم و بهره برداران در معرض مخاطره قرار گیرد.لذا دراینجا ضمن شناسایی هر یک از چالشهای زیست محیطی از حیث منشأ و عامل بوجود آوردنده و اثربخشی آن بر سلامت و بهداشت مردم در روستاهای هدف شهرستان رباط کریم نسبت به دسته بندی آنها درقالب نقشه های GISاقدام نموده و در نهایت با ارائه راهکارهای مدیریتی در جهت ساماندهی این چالشها و کاهش اثرات مخرب آنها در آینده اقدامات لازم صورت پذیرد.و در این رهگذر فرصتی برای توسعه پایدار در روستاهای هدف شهرستان فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها