مدلسازی صحیح مکانیسم تغییر ترشوندگی در فرآیند تزریق آب با شوری کم با استفاده از شبیه ساز اکلیپس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

2 دانشیار پترولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

3 استادیار گروه مهندسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی،واحد امیدیه

چکیده

در این مقاله مدلسازی صحیح مکانیسم تغییر ترشوندگی در فرآیند تزریق آب با شوری کم با استفاده از شبیه ساز اکلیپس بررسی شد. بیشتر مخازن در دوره های انتهایی تولید خود هستند و هنوز درصد بالایی از نفت در مخازن موجود است؛ از این رو لزوم یافتن راهی که بتوان تولید نفت را از این مخازن افزایش دادبیش از پیش حس می شود. از این رو باید از روش های ازدیاد برداشت استفاده نمود. یکی از روش های ازدیاد برداشت ثالثیه می تواند تزریق آب با شوری کم باشد. در این پروژه روش تزریق آب با شوری کم با هدف افزایش بازیافت نفت بررسی می شود. برای نیل به این هدف از شبیه ساز اکلیپس استفاده میشود. مدل سیال نفت سنگین برای مخزن نفتی مدلسازی شده ؛  سپس تزریق آب با شوری های متفاوت (شوری کم) شبیه سازی میشود. شوری های مد  نظر شوری بالا با غلظت PPM 45000 و شوری های کم به ترتیب با غلظت های PPM24000 ، 8000 و می باشند. تزریق آب با شوری های متفاوت موجب افزایش ضریب بازیافت نفت می شود.نتایج نشان می دهد که تزریق آب با شوری PPM 8000 می باشد که ضریب بازیافت نفت از مخزن از 38 درصد به 50 درصد افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها