بررسی امکان وقوع مخاطرات زمین شناسی در تشکیلات موجود در مسیرتونل همرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، گروه عمران، زنجان، ایران

چکیده

آگاهیازخطراتزمین شناسی،نقشمهمیدرانتخابو نصب به موقع سیستمنگهدارندهمناسببرایسازه هایزیرزمینیدارد. تونل همرو به طول تقریبی 1294 متردر مسیر اصلی سنندج‌ ـ‌ مریوان احداث خواهد گردید. با توجه به شرایط ژئومکانیکی توده سنگ های موجود در مسیر این تـونـل، بررسی احتمال وجود مخاطرات زمین شناسی نظیرمچاله شوندگی ضروری می‌باشد. دراینتحقیق،ابتدابااستفادهازبرداشتهایزمینشناسیومطالعهگمانههایحفاریشده،مسیرتونلبه واحدهای مختلف تقسیمبندی گردیده وسپسشدتمچاله شوندگیدرهربخشبررسیشده است. بامقایسهروش های مختلفارزیابیمچالهشوندگیمشخصشدکهروش تجربی  هوک - مارینوس کمترینوروشجتوابیشترینشدترابرایمچاله شوندگی توده سنگ های مسیر تونلارزیابیمی کنند.با توجه به بررسی های انجام شده، مسیر تونل همرو به سه محدوده A (کیلومتر 5293 تا 5543) با مچاله شوندگی بی‌نهایت جدی تا جدی ، B (کیلومتر 5543 تا 5973) با مچاله شوندگی جدی تا خیلی کم و C (کیلومتر 5973 تا 6133) تقریبا بدون خطر مچاله شوندگی تفکیک شده‌است.

کلیدواژه‌ها