پهنه بندی دفن پسماندهای سنگ‌بری با استفاده از روش AHP Fuzzy (مطالعه موردی: شهرستان خرم بید)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هرمزگان، دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیا

2 2- کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد

3 کارشناسی ارشد بیابان زدایی، دانشگاه هرمزگان

چکیده

هوای شهرهای صنعتی بر حسب نوع فعالیت‌های معدنی، خردایش سنگ معدن و واحدهای تولیدی واقع در آن ناحیه می‌تواند آلوده به ذرات معلق به خصوص  فلزات سنگین مانند سرب، نیکل روی، مس، کادمیوم و ... به فرم­های گوناگون باشد. از سوی دیگر اختلال در زندگی روزمره ساکنانی که در مجاورت محل دفع پسماندها قرار دارند، لزوم مکان‌یابی برای دفع مواد زائد را ضروری می‌دارد. در این پژوهش محقق در پی مکان‌یابی مناسب برای دفن پسماندهای جامد این صنعت در شهرستان خرم بیداستان فارس با استفاده از GIS می‌باشد. براینیلبهاینهدفازمعیارهای مانند شیب، جهت شیب، ارتفاع، زمین‌شناسی، کاربری اراضی، فاصله از خطوط ارتباطی، فاصله از سکونتگاه، فاصله از چاه‌ها و قنات‌ها، فاصله از آب‌های سطحی استفاده شده است. سپسبرایهرکدامازعواملتأثیرگذاردر پهنه‌بندی دفن پسماندهای سنگ‌بری لایه‌هاییاطلاعاتیدرمحیط  GISتهیه گردیدوبرایهریکازلایه‌هاوزن­دهی صورتگرفت.سپسبهمنظورالگوسازی،بههریکازلایه‌هایاطلاعاتیبراساسمیزاناهمیتآنهادرپهنه­بندی دفن پسماندهای سنگ‌بری­ با استفاده از مدل AHP وزن مناسبی اختصاص داده شد. در ادامه لایه­ها با استفاده از توابع فازی نرمال شدند. نتایجحاصلازتلفیقلایه‌های اطلاعاتی زمین‌هایمنطقهرابرایانتخابمکان‌هایمناسب برای دفن پسماندهابهپنجکلاسطبقه‌بندینمودکهبنابراین با توجه به نقشه نهایی تحقیق، مناطق شمال و شمال شرقی شهر برای این امر در نظر گرفته می­شود.

کلیدواژه‌ها