پیش تغلیظ مقادیر ناچیزسرب (II)در پسابهای صنعتی ورامین بوسیله نانو لوله کربنی اصلاح شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه شیمی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

2 دانشیار گروه شیمی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

3 دانشجوی دکتری شیمی – فیزیک دانشگاه پیام نور واحد مشهد

4 استادیارگروه شیمی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

فلزات سنگین از نظر زیستی تخریب پذیر نیستند لذا تمایل به انباشتگی در بدن موجودات زنده دارند که باعث ایجاد بیماری ها و نابهنجاری ها میشود. از این رو پساب حاوی فلزات سمی قبل از اینکه به جریان آبی (رودخانه ها)تخلیه شود نیازمند تصفیه است. بسیاری از روش های فیزیکی شیمیایی مانندتعویض یون، جداسازی غشایی و غیره برای تصفیه فلزات دردسترس است. اصلی ترین عیبی که این روش ها دارد تولید لجن زیاد و هزینه بالا است. پس وجود یک تکنولوژی مقرون به صرفه و دوستدار محیط زیست برای تصفیه فلزات از پساب لازم است.در این تحقیق روش ساده، حساس و مطمئن برای استخراج و پیش­تغلیظ و اندازه­گیری سریع و آسان مقادیر بسیار کم یون سرب(II)درپساب­های صنعتی  کارخانجات دشت ورامین  به وسیلهنانو لوله­های کربنی عامل دار شده با کربوکسیلهدر جهت بهبود عمل استخراج و پیش تغلیظ استفاده شد. اندازه­گیری غلظت یون­ها در محلول به روش طیف­سنجی جذب­اتمی شعله­ای انجام گرفت. متغیرهای مؤثربراستخراج که عبارتند از: اثر pH، مقدار و نوع حلال شوینده،زمان استخراج و اثر سایر یونها و... بهینه شدند.فاکتور تغلیظ30،مقدارحد تشخیصروش(LOD) 1-µg.L۰۷/0 و انحراف استاندارد نسبی 79/0%  بدست آمد.

کلیدواژه‌ها