بررسی ویژگی های ژئوشیمیایی و جایگاه تکتونوماگمایی سنگ های آتشفشانی با ترکیب حدواسط- شمال ساوه

نویسندگان

1 1- دانش آموخته ی کارشناسی ارشد زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران

چکیده

منطقه مورد مطالعه بخشی از نوار ماگمایی آتشفشانی ارومیه – دختر است، رخنمون های اصلی این نوار ماگمایی با روند شمال غرب – جنوب شرق را واحدهای آتشفشانی ائوسن تشکیل می دهند. در نقشه زمین شناسی واحد مورد مطالعه دارای ترکیب بازالت، آندزیت بازالت، داسیت، ایگنمبریت و توف می باشد که به طور متناوب در سرتاسر پهنه ارومیه – دختر تکرار شده است و توده های نفوذی بیشتر ترکیب گرانیت – گرانودیوریت تا تونالیت دارند. سنگ های آتشفشانی منطقه به سن ائوسن شامل آندزیت، تراکی آندزیت، آندزیت بازالت، آلکالی بازالت، تراکی داسیت و بازالت همراه هستند که دارای بافت های بافت پورفیری شیشه ای، هیالومیکرولیتی پورفیری، پورفیری، پورفیری در زمینه میکرولیتی، تراکیتی، پورفیریک میکرولیت و گاهی پوئی کیلیتیک هستند. نمونه های مورد مطالعه اغلب سرشت کالکو آلکالن ، کالکوآلکالن پتاسیم بالا و شوشونیتی و در برخی نمونه ها سرشت توله ایتی دارند. سیر نزولی بعضی از اکسیدهای عناصر اصلی مانند CaO  و TiO2  و MgO ، و روند افزایشی  بعضی از اکسید ها مانند K2O   از سوی سنگ های بازیک به سوی سنگ های میانه – اسیدی با روند تفریق سازگار است. برخی از پراکندگی هایی که در این نمودارها دیده می‌شود را می‌توان به فرآیندهایی مانند دگرسانی یا آلایش و آلودگی ماگمایی سازنده سنگ های آتشفشانی منطقه با مواد پوسته ای نسبت داد.

کلیدواژه‌ها