مدلسازی مستقیم در محاسبه سرعت لرزه‌ای بدون حل معادله آیکونال

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ژئوفیزیک (لرزه شناسی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

2 دانشیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

3 استادیار و پژوهنده ارشد پژوهشگاه صنعت نفت

4 استادیار دانشگاه هوایی شهید فتاحی

چکیده

در این مطالعه به بررسی مدلسازی مستقیم لرزه­ای و انتقال تابع تئوری از حوزه مسافت عمق به حوزه مسافت زمان پرداخته شده است که برخلاف سایر روش­های مدلسازی مستقیم لرزه­ای از حل معادله آیکونال که زمان­بر و پرهزینه است برای محاسبه زمان رسیدهای تئوری موج صرف نظر شده و از الگوریتم ساده­تری بر مبنای تکرارهایی به اندازه ابعاد شبکه روی مشتقات متوالی تابع تئوری بر حسب مسافت و عمق، انتقال تابع از حوزه مسافت عمق به حوزه مسافت زمان انجام گرفته است. توابع تئوری مختلفی از توابع ساده تا توابع پیچیده­ای که ساختارهای زیر سطحی را تا حد ممکن بازسازی کند برای بررسی انتخاب و کدهای مربوطه بر اساس الگوریتم مورد نظر نوشته و نتایج بدست آمده با اعمال وارون سازی لرزه­ای، دوباره از حوزه مسافت زمان به حوزه مسافت عمق منتقل و با تابع تئوریک مقایسه شد و انطباق خوبی را نشان دادند.

کلیدواژه‌ها