مکان یابی محل دفن پسماندهای شهر جوانرود با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد GIS و RS، دانشگاه تبریز

چکیده

تعیین مکان مناسب جهت دفن زباله موضوعی است که نیاز به معیارهای مختلفی در گروه های مختلف زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی دارد. در این تحقیق سامانه اطلاعات جغرافیایی و آنالیز تصمیم گیری چند معیاره برای مکانیابی دفن زباله در شهر جوانرود به کار گرفته شد. بدین منظور فاکتورهای مختلف در دو گروه معیارهای زیست محیطی و معیارهای اقتصادی اجتماعی شامل فاصله از منابع آب زیر زمینی، فاصله از منابع آب سطحی، فاصله از مناطق مسکونی، فاصله از گسل، وضعیت زمین شناسی منطقه، فاصله از مناطق حفاظت شده، کاربری اراضی، جهت غالب باد و فاصله از جاده به عنوان معیارهای تاثیر گذار در مکان یابی دفن زباله در نظر گرفته شدند. بعد از تعیین معیارها، نقشه هر کدام از این معیارها در محیط GIS تهیه شد. به دلیل اینکه نقشه هر کدام از معیارها دارای مقیاس متفاوتی هستند، با روش فازی کلیه نقشه ها استاندارد سازی شدند و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی وزن دهی بین معیارها صورت گرفت. در نهایت نقشه های استاندارد سازی شده با در نظر گرفتن وزن و اهمیت آنها روی هم گذاری شدند و نقشه نهایی تناسب اراضی تهیه گردید. نقشه نهایی در 5 کلاس شامل طبقه نامناسب، تناسب ضعیف، تناسب کم، تناسب متوسط، تناسب زیاد، تناسب خیلی زیاد طبقه بندی شد. نتایج نشان داد از کل منطقه مورد مطالعه تنها 15 درصد توان متوسط به بالایی برای دفن زباله دارد. پس از بازدید میدانی در نهایت دو محدوده به عنوان مناطق نهایی، جهت دفن بهداشتی زباله به شهرداری پیشنهاد داده شدند.

کلیدواژه‌ها