مدلسازی کیفی تغییرات پارامترهای فیزیکی و شیمیایی چاه های آب شرب بااستفاده از سامانه اطلاعات جغرافیاییGIS (مطالعه موردی : جنوب شهرستان ری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ناظر کنترل کیفی-شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران

2 استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 استاد تمام و عضو هیئت علمی، گروه تخصصی مهندسی عمران، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

توسعه انسانی و رشد فزاینده صنعت و کشاورزی و به تبع آن افزایش روز افزون نیاز به آب و از طرفی برداشت مضاعف و بی رویه از منابع آب و عدم اجرای اقدامات کنترلی وحفاظتی کافی در خصوص اینگونه منابع، موجب تأثیرات متفاوت و زیادی بر روی کیفیت و کمیت منابع آبی به ویژه منابع آب زیر زمینی و دسترسی به آنها شده است. باتوجهبهاهمیتاینمنابعواقلیمکشور و از جمله استان تهران و شهرستانهای توابع آنکه در زمره مناطقخشکونیمه خشک محسوب می شوند،بررسی و تحقیق بر روی کیفیت منابع آب و آلودگیهای آنها و نیز مدلسازی در محیطهای نرم افزاری مانند GIS بستر مناسبی را برای تأمین آب شرب سالم و بهداشتی از دیدگاه کیفی و پیشگیری از آلودگیهای احتمالی آنها فراهم خواهد آورد و از سویی نیز موجب صرفه جویی در هزینه های اجرایی حفر چاههای جدید قبل از هر گونه عملیات و شناسایی مناطق مستعد برای احداث چاههای آب شرب می شود.

کلیدواژه‌ها