مطالعه آلتراسیونهای کانسارآهن با روش سنجش از دور در منطقه کامو (میمه- اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زمین‌شناسی اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 عضو هیات علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

4 عضو هیات علمی گروه زمین‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران.

چکیده

یکی از مناطق مستعد جهت پی­جویی و اکتشاف اندیس­های فلزی از جمله آهن ، در شمال شرق بخش کامو (میمه اصفهان) و با طول جغرافیائی E51,16,58 و عرض جغرافیائی N33,40,16 واقع شده است . از نظر تقسیم­بندی زون­های ساختاری، منطقه مورد مطالعه در ایران مرکزی ودرزون ماکمایی ارومیه-دخترقرار دارد این محدوده در یک سین ETM به شماره164_37 و تصویر ماهواره ترا سنجنده استر به شماره AST_L1A:002:ASTL1A 0108220733380109011021 قرار گرفته است. از تصاویر سنجنده مذکور در ترکیب­های باندی مختلف برای استخراج ساختارهای زمین­شناسی و انواع آلتراسیون­ها (اکسید آهن،آرژیلیتی، کربناتی) استفاده خواهد شد. برای شناسایی سنگ­ها و کانی­های مختلف سطح زمین، محدوده طیفی 5/1 تا 5/2 میکرون بسیار مهم می­باشد. این محدوده طیفی شامل محدوده مادون قرمز کوتاه تا متوسط می­شود که شش باند سنجنده استر (باندهای SWIR) را می­پوشاند باتوجه به نتایج آنالیزXRD کانی­های آلبیت، آندرادیت، کلریت، گیبسیت و مسکویت و آلتراسیون سیلیسی نیز تفکیک شد. از سوی دیگر جهت استفاده از منحنی بازتاب طیفی کانی‌های مزبور در کتابخانه طیفیUSGSENVI جهت انجام آنالیز طیفی لازم است منحنی­ها به دامنه طیفی باندهای ASTER، Resample گردند. روش­های LS-Fit (Linear Band Prediction)، Matched Filteringو BandRATIOاز تصاویر استر برای تمام کانی­ها و آلتراسیون­های آهن و نیزبرای اکسیدهای آهن از تفسیر بصری و از تصاویر ETM در ترکیب باندی RGB:531 استفاده شد. آلتراسیون­های که در بررسی­های سنجش از دوردر منطقه مورد مطالعه (کامو)  شناسایی شده اند عبارتند از: آلتراسیونآهن (گوتیت، هماتیت و جاروسیت و لیمونیت)،آلتراسیون آرژیـــلیک (کائولینیت، مونتموریلونیت، ایلیت و هالوزیت) آلتراسیون کربناتی (کلسیت و دولومیت)

کلیدواژه‌ها