بررسی های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای جهت تعیین کانه زایی طلای پهنه برشی مطالعه موردی: منطقه آلوت در استان کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن،نفت و ژئوفیزیک، صنعتی شاهرود،شاهرود،ایران

2 دانشجوی دکتری اکتشاف مواد معدنی، گروه مهندسی معدن، دانشگاه تهران

چکیده

بررسی­های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه­ای از جمله روش­های بسیار متداول و پرکاربرد در اکتشافات مواد معدنی و به ویژه طلا می­باشد. در این مطالعه ابتدا با بررسی­های آماری تک متغیره، از جمله مقایسه ماکزیمم و مینیمم هر عنصر با مقدار زمینه و رسم هیستوگرام و نمودار احتمال، به شناسایی عناصر با اهمیت پرداخته شد. پس از آن به کمک روش­های آماری چند متغیره مانند آنالیز مؤلفه­های اصلی و آنالیز خوشه­ای، مؤلفه­های با اهمیت و همچنین عناصری که با هم ارتباط و همبستگی نزدیکی دارند، شناسایی گردید. این تحلیل­ها حاکی از با اهمیت بودن عناصر طلا، جیوه، برلیم، تیتان، مولیبدن و قلع می­باشد. مؤلفه های 3 و 7 به عنوان مؤلفه­های با اهمیت شناسایی و نقشه این مؤلفه­ها ترسیم گردید. در ادامه روند کار، مدلسازی عنصر طلا در مقیاس لگاریتمی صورت پذیرفت. نتیجه مدلسازی نشان می­دهد که 80 درصد داده­ها درست کلاس­بندی شده­اند. پس از آن داده­های عنصر طلا به سه زیر جامعه زمینه (کد صفر)، جامعه گذر از زمینه به آنومالی (کد یک) و جامعه آنومالی (کد 2) تفکیک گردید. و در نهایت نقشه پراکندگی عیار طلا با توجه به این زیر جوامع تهیه شد که سه قسمت از منطقه به عنوان نواحی امید بخش و با پتانسیل قابل شناسایی است. نقشه آنالیز تمایز نیز برای 8 عنصر تهیه شد که نشان دهنده رفتار متضاد طلا و آرسنیک می­باشد.

کلیدواژه‌ها