تأثیر منابع زیست محیطی در آلودگی آب و رسوبات بستر رودخانه ناشی از انباشتگاه باطله های معادن آغ دره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی نفت- معدن، تهران، ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی معدن، تهران، ایران

چکیده

با توجه به معدنی بودن ناحیه تکابواقعدرجنوب شرقی استان آذربایجان غربیاز ایران و وجود زه­آب­های اسیدی تولید شده در معادن و انباشتگاه­­ باطله­های معدنی و نیز وجود لایه­ها و تشکیلات مارنی موجود در اطراف که دارای قابلیت نفوذ بالایی می­باشند، موجب می­گردد زه­آب­های تولید شده موجبات آزادسازی عناصر فلزی سنگین را  فراهم آورد که اثرات سوئی بر روی محیط زیست اطراف و طبیعتاً آب رودخانه­های منطقه خواهند داشت. بررسی­هایانجامشدهونتایجتجزیه شیمیایینشانمی­دهدکهدراثرفعالیتمعادنموجوددرمنطقه،میزانبرخیعناصردرمنطقه ازحالتطبیعیخود خارجوناهنجاری­هایزیست­محیطیدرمنطقهایجادشدهاست. از سویی دیگر، بدلیل ریزش­های جوی و شرایط توپوگرافی منطقه، باعث نفوذ مواد شیمیایی شده که منتج به سرعت و تشدید آلودگی منطقه می­شود. بررسینمونه­هایگرفتهشدهاز دو بخش مختلفمحلباطله­هانشانمی­دهد کهآلودگی درمنطقهازنوع شیمیایی،عمدتاً باترکیبات آرسنیک، آنتیموان و جیوه بودهکهشدتآندربخشجنوبی از رودخانه­های واقع در منطقه بیشتراست. بیشترینبازتاباین ناهنجاری­هادررسوباتوآبمنطقهبهچشممی­خوردکهخاک کشاورزینیزازاینآلودگی­هامتأثرشدهاست.. با شناخت نواحی و مناطق آلوده می­توان با ارائه راهکارهایی چون، ایجاد بسترسازی مناسب برای احداث انباشتگاه­های باطله و نیز کنترل و مهار پساب­های حاصله با ایجاد حائل­های بتنی بر این مهم فائق آمد.

کلیدواژه‌ها