بررسی تأثیرات بارندگی بر کیفیت شیمیایی منابع آب زیرزمینی شهرهای شمال فارس در فاصله سال‌های 1390-1395

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت منابع آب، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

2 استادیارگروه مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت منابع آب، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

هدف از اجرای این تحقیق، بررسی تأثیرات میزان بارندگی بر کیفیت شیمیایی منابع آب شرب واقع در شهرهای آباده، اقلید، صفاشهر، بوانات، پاسارگاد، مرودشت و زرقان بر روی متغیرهای EC، PH، TDS، F و NO3 در سازندهای آبرفتی و آهکی در فاصله سال‌های 90 تا 95 بوده است بدین منظور متغیرهای کیفی منابع آب شرب EC، PH، TDS، F و NO3 در سازندهای آبرفتی و آهکی در سال‌های 90 تا 95 در شهرهای آباده، اقلید، بوانات، صفاشهر، پاسارگاد، مرودشت و زرقان بررسی گردید. منابع تأمین‌کننده آب شرب در شهرهای آباده، اقلید، بوانات، صفاشهر، پاسارگاد و زرقان به‌طور کامل از منابع آب زیرزمینی تأمین می‌گردد و در شهر مرودشت بخش عمده تأمین آب شرب از آب زیرزمینی و بخش دیگر از سد درود زن تأمین می‌گردد. در این مطالعه 208 حلقه چاه در شهرهای ذکرشده که 96 حلقه آبرفتی و 112 حلقه چاه با سازند آهکی به‌عنوان نمونه انتخاب گردید و با استفاده از SPSS و بررسی ضریب همبستگی پیرسون و p-value نتایج نشان داد که بارندگی بر تغییر میزان متغیرهای EC، PH، TDS، F و NO3 اثرگذار می‌باشد و در تجزیه‌وتحلیل آماری با تعیینضریب همبستگی پیرسون و p-value نشان داده شد که تأثیر بارندگی بر تغییرات میزانTDS، NO3 وEC معنادار و رابطه آن مستقیم است و بر تغییرات میزان PH معنادار ولی رابطه آن معکوس می‌باشد. همین‌طور رابطه اثر میزان بارندگی بر تغییرات میزان F معنادار نمی‌باشد . این تغییرات در سازندهای کارست و آهک معنادارتر می‌باشد، به این مفهوم که چاه‌های با سازند کارست با تغییر میزان بارش، بیشتر دستخوش تغییر میزان EC، PH، TDS، F و NO3می‌باشند.

کلیدواژه‌ها