پیش تغلیظ مقادیر ناچیزنیکلIIدرپسابهای اسلام شهر بوسیله نانو لوله کربنی اصلاح شده کربوکسیله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه شیمی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

2 دانشیار گروه شیمی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی

3 دانشجوی دکتری شیمی – فیزیک دانشگاه پیام نور واحد مشهد

4 دانشجوی دکتری شیمی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

5 استادیار گروه داروسازی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی

چکیده

گسترش روز افزون نانوتکنولوژی یا فناوری نانو استفاده از نانو ذرات و ریز مواد نیز در تکنولوژی‌های مدرن افزایش یافته است.با توجه به این که روش‌های دارویی، رایج ترین روش‌های درمان بیماری‌ها محسوب می‌شود، از این رو تعیین مقدار داروی مصرف شده در نمونه‌های زیستی از اهمیت بالایی برخوردار است. تشخیص مقادیر بسیار اندک دارو در بدن یک امر مهم در دارو درمانی به شمار می‌رود. ساخت جاذب‌های مناسب با کارایی بالا و روش‌های سنتز ساده و ارزان برای پیش تغلیظ واستخراج این داروها با مقادیر بسیار کم از نمونه‌های بیولوژیکی که به طور مستقیم با روش‌های دستگاهی قابل اندازه گیری نیستندوسپس آنالیز این داروها با روش‌های دستگاهی کمک شایانی به بخش درمان بیماران خواهد کرد.نانو جاذبها ذراتی نانومتری از مواد آلی یا غیرآلی هستند که تمایل بالایی به جذب مواد دارند.درروش حاضر حساس و مطمئن برای استخراج و پیش­تغلیظ و اندازه­گیری سریع و آسان مقادیر بسیار کم یون نیکل(II)درپساب­های صنعتی  نمونه های آبی  به وسیلهنانو لوله­های کربنی عامل دار شده با کربوکسیلهدر جهت بهبود عمل استخراج و پیش تغلیظ استفاده شد. اندازه­گیری غلظت یون­ها در محلول به روش طیف­سنجی جذب­اتمی شعله­ای انجام گرفت. متغیرهای مؤثربراستخراج که عبارتند از: اثر pH، مقدار و نوع حلال شوینده،زمان استخراج و اثر سایر یونها و... بهینه شدند.فاکتور تغلیظ30،مقدارحد تشخیص روش(LOD) 1-µg.L۰۹/0 و انحراف استاندارد نسبی ۹۹/۱%  بدست آمد.

کلیدواژه‌ها