کمینه‌سازی انحراف از عیارهای حد بهینه در برنامه‌ریزی تولید بلند مدت معادن روباز با استفاده از برنامه‌‌ریزی عدد صحیح مختلط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی معدن، تهران، ایران،

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی معدن، تهران، ایران

چکیده

هدف اساسی برنامه­ریزی تولید بلند مدت، اتخاذ تدابیری جهت اجرای عیارهای حد استخراجی و برنامهریزی تولید کوتاه مدت است. از این­رو، عیارهای حد استخراجی، مهمترین ابزار اجرای راهبردی و برنامه­ای بلند مدت در معادن روباز بشمار می­روند. روش­های ارائه شده حاکی از عدم توجه به تنظیم دقیق عیار استخراجی در بازه­های زمانی مختلف است. لزوم بهینه­سازی عیارهای حد استخراجی در برنامه­ریزی تولید بلند مدت، مدیریت صحیح  کانسنگ ارسالی به کارخانه فرآوری بلحاظ کیفیت مطلوب است. در این مقاله، مدل برنامه­ریزی خطی جهت تعیین توالی استخراج  بلوک­ها با توجه به کنترل عیارهای حد استخراجی ارائه شده است. مدل­ برنامه­ریزی تولید بلند مدت با استفاده از برنامه­ریزی ریاضی عدد صحیح مختلط فرموله شده است. هدف از مدل ارائه شده، کمینه­سازی انحراف عیارهای استخراجی در دوره­های برنامه­ریزی است. این مهم سبب می­شود که عیارهای استخراجی در هر دورۀ زمانی بر اساس عیار مورد پذیرش کارخانه مورد تنظیم دقیق قرار گیرند. به منظور اعتبارسنجی از مدل پیشنهادی، معدن آهن چادرملو به عنوان مورد مطالعاتی انتخاب شده است. نتایج نشان می­دهد عیارهای حد استخراجی بدست­آمده از مدل پیشنهادی، متوسط عیار مورد پذیرش کارخانه فرآوری را در هر دورۀ برنامه­­ریزی با دقت بالایی مورد لحاظ قرار داده است. همچنین تمام محدودیت­های عملیاتی موجود برآورده شده است.

کلیدواژه‌ها