بررسی سیستم‌آبیاری فضای سبز با رویکرد مدیریت وحفظ منابع آب (مطالعه موردی: فضای سبز شهرستان ابهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران

2 استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی مدیریت سیستم‌های آبیاری در فضای سبز شهرستان ابهر از دیدگاه کارشناسان می‌باشد. این تحقیق از نوع توصیفی‌ـ‌ همبستگی و تحلیلی می‌باشد که به روش پیمایشی انجام شد. مهندسین، کارشناسان و ناظران فضای سبز شهرستان ابهر، جامعه آماری این تحقیق بودند(65N=) که به دلیل حجم کوچک و محدود جامعه، از روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ای است که روایی آن را اساتید و صاحب‌نظران و پایایی از طریق آزمون مقدماتی با ضریب آلفای کرونباخ 8164/0تایید شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که از دیدگاه کارشناسان، مدیریت سیستم‌های آبیاری فضای سبز شهرستان ابهر که از تلفیقمتغیرهای طراحی، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری سیستم‌های آبیاری فضای سبز به دست آمده است، در سطح بالایی قرار دارد. بررسی رابطه همبستگی بین متغیر وابسته مدیریت آبیاری فضای سبز و متغیرهای مستقل نشان می دهد که بین متغیرهای مستقل عامل مدیریتی، فنی، اقتصادی، آموزشی، سازمانی با متغیر وابسته رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون، بیان می کند که از بین متغیرهای مستقل معنی‌دار، سه متغیر عامل مدیریتی، عامل فنی و عامل آموزشی اثرگذارترین متغیرهای مستقل بودند که به طور تعاملی 64/0 درصد از تغییرات متغیر وابسته تحقیق را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها