براورد رواناب با استفاده از استنتاج عصبی فازی و رگرسیون درحوضه ی آبریز دز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی عمران، واحد اسلامشهر،دانشگاه آزاد اسلامی،اسلامشهر، ایران

2 گروه مهندسی عمران، واحد اسلامشهر،دانشگاه آزاد اسلامی،اسلامشهر، ایران ن

3 گروه مهندسی عمران، واحد اسلامشهر،دانشگاه آزاد اسلامی،اسلامشهر، ایران

چکیده

تخمین دبی جریان در حوضه آبریز، به دلیل تاثیر ان در مدیریت منابع آب، می تواند نقش اقتصادی مهمی داشته باشد.در این تحقیق، ازمدل های(ANN)،(SVR)و(ANFIS) جهت پیش بینی رواناب حوضه آبریز دزاستفاده شده است. همبستگی بین ایستگاه ها بررسی و ایستگاههای کمندان،زورآباد و دره تخت به دلیل همبستگی اندک  با ایستگاههای اطراف،حذف شدند سپس به دلیل عدم بررسی دخالت انسانی، با استفاده از نرم افزارxlstatروند ایستگاهها بررسی و ایستگاههای فاقد روند انتخاب شدند.جهت ارزیابی عملکرد مدل ها ازضریب همبستگی(R)،ضریب نش-ساتکلیف (NSE)وریشه ی میانگین مربعات خطا(RMSE)استفاده شده است.نتایج این تحقیق حاکی از برتریANFISبا رویکردکلاسترینگ نسبت به رویکرد شبکه بندی است.مدل های(ANN)،(ANFIS)و(SVR) توانایی خوبی در شبیه سازی جریان حوضه آبریز دز داشته اند.

کلیدواژه‌ها