ارزیابی اثرات زیست محیطی سد ایوشان با استفاده از روش ماتریس اصلاح شده لئوپولد و ماتریس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه عمران اب دانشگاه ایت الله بروجردی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد.گروه عمران اب دانشگاه ایت الله بروجردی

چکیده

با توجه به مواردی همچون تغییر اقلیم گسترده و در نتیجه افزایش خشکسالی، رشد جمعیت انسانی و به تبع آن افزایش تقاضای جهانی برای انرژی و آب، پروژه‌های بزرگ سدسازی افزایش یافته است. با این وجود بدون تحقیقات جامع، یک پروژه بزرگ مانند سد اثرات برگشت ناپذیر و پیشبینی نشده زیادی را روی محیط زیست خواهد گذاشت. بررسیسوابقاجرایپروژههایسدسازینشانمیدهدکهبسیاریازآنها بدونتوجهبهملاحظاتزیستمحیطیطراحیوموردبهرهبرداریقرار گرفته‌اندازاینرومسبببروزآلودگیهایمختلف وتخریببخشهای عمدهایازمنابعطبیعیگردیدهاند. در این پژوهش ارزیابی اثرات زیست محیطی سد ایوشان در دو فاز ساختمانی و بهرهبرداری بر محیطهای بیولوژیکی، فیزیکی- شیمایی، اقتصادی- اجتماعی، فرهنگی و استراتژیکی شناسایی و با استفاده از ماتریس اصلاح شده لئوپولد و ارزیابی اثرات سریع بررسی گردید.  نتایج نشان داد که  بیشترین اثرات و پیامدهای منفی در فازهای ساختمانی و بهرهبرداری در ماتریس ایرانی اصلاح شده و ماتریس ارزیابی اثرات سریع مربوط به محیط فیزیکی - شیمیایی میباشد. همچنین بیشترین اثرات و پیامدهای مثبت در فازهای ساختمانی و بهرهبرداری به ترتیب برای ماتریس لئوپولد اصلاح شده مربوط به محیطهای استراتژیک و اقتصادی - اجتماعی و برای ماتریس ارزیابی اثرات سریع مربوط به محیط  اقتصادی- اجتماعی برای هر دو فاز میباشد. نتایج به دست آمده تطابق بسیار مناسبی را بین دو ماتریس نشان می‌دهد و صحت نتایج را در ارزیابی زیست محیطی سد ایوشان در دو مرحله ساختمانی و بهره‌برداری تایید نماید.

کلیدواژه‌ها