شناسایی مناطق تغذیه و تخلیه آبخوان دشت قروه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته گروه مهندسی منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه مهندسی محیطزیست، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 کارشناس گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفهای، شبکه بهداشت و درمان شهرستان قروه، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

5 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت بهداشت، ایمنی و محیطزیست دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی تهران، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران

چکیده

مدیریت منابع آب به‌ویژه آب‌های زیرزمینی، در مناطق خشک و نیمه‌خشک از اهمیت خاصی برخوردار است. عوامل مختلف طبیعی و انسانی در چند دهه اخیر باعث ایجاد شرایط بحرانی و افت سطح آب‌های زیرزمینی در بیشتر مناطق کشور ازجمله استان کردستان شده است؛ بنابراین بررسی افت سطح آب‌های زیرزمینی دشت قروه که یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین دشت‌های استان می‌باشد، مورد توجه قرار گرفت. به‌منظور انجام این پژوهش، آمار 28 حلقه چاه مشاهده‌ای در طی 2 دوره 5 ساله (88-83 و 92-88) مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا داده‌های آماری جمع‌آوری و پس از ورود داده‌ها به سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، با روش درون‌یابی، نقشه‌های خطوط هم‌پتانسیل و پهنه‌بندی افت سطح آب زیرزمینی تهیه گردید. هیدرو گراف‌های تراز آب نیز در محیط نرم‌افزاریExcel ترسیم شدند. نتایج به‌دست‌آمده از نقشه‌های هم پهنه افت، نشان داد که بیشترین سطح آب زیرزمینی در 5 ساله دوم در بخش‌های غربی آبخوان به‌اندازه 75/5 متر و در 5 ساله اول در قسمت‌های شرقی به‌اندازه 15/2 متر افت پیداکرده است. هیدرو گراف‌های تراز آب زیرزمینی نشان می‌دهند که در طی در مدت 10 سال افت سطح آب در دشت قروه 84/10 متر می‌باشد که به‌طور متوسط هرسال08/1 متر سطح آب افت کرده است.

کلیدواژه‌ها