ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی معادن شن‌ و ‌ماسه با استفاده از تحلیل هزینه‌-‌‌ سود (مطالعه موردی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد معدن، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی نفت و معدن، تهران، ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی معدن، تهران، ایران

چکیده

این تحقیق به بررسی اثرات زیست­محیطی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از معادن بر جوامع محلی می­پردازد. ارزیابی تأثیرات در سه محور یاد شده (زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی) عوامل محیطی احتمالی ناشی از اجرای پروژه­های توسعه را پیش­بینی می­کند، برخی از روش­ها را برای کاهش یا حذف این موارد غیر قابل قبول و ناخواسته پیش­بینی می­کند و پیش­بینی­ها را به تصمیم­گیرندگان ارائه می­دهد. در این تحقیق با پی بردن به میزان تاثیر هر یک از اثرات فاکتورهای فوق بر ادامه فعالیت یا توقف فعالیت معادن می­توان تصمیم منطقی اخذ نمود. با تهیه پرسش­نامه نسبت به جمع­آوری اطلاعات موردنیاز و تدوین پرسش­نامه در سه محور اقتصادی، اجتماعی و زیست­محیطی در مجموع  32 پرسش، نسبت به جمع­آوری نظرات از جامعه خبرگان در دستور کار قرار گرفت. سپس، توسط نرم­افزاز SPSS قابل اطمینان بودن پرسش­نامه­ها مورد بررسی قرار گرفت و بعد از آن با تحلیل هزینه-سود در خصوص وضعیت فعالیت معادن شن و ماسه پیشنهاد ارایه شد. پس از پیاده­سازی مدل ارائه شده در سه محور اقتصادی، زیست­محیطی و اجتماعی نتایج حاصله  هزینه­ها به ترتیب 0%، 27/53 % و 67/52 % و نیز نتایج  درآمدها به ترتیب 100%، 73/46% و 33/47% حاصل شد. بنابراین، درآمد ناشی از فعالیت­های مورد مطالعاتی بر هزینه­های مدنظر در سه محور در نظرگرفته شده، غالب می­باشد.

کلیدواژه‌ها