بررسی آلایندگی فلزات سنگین در پایین‌دست محل دفن پسماند جامد شهر یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشدزمین شناسی، علوم پایه، پیام نور، مشهد، ایران

2 گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور، تهران،

3 دانشجوی دکتری زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدشاهرود

4 مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری یزد

چکیده

در دنیای رو به رشد امروز که رشدانفجارگونهجمعیت رشد بی­رویه پسماند و آلودگی­های خاص آن را به همراه دارد، ذهن کارشناسان محیط‌زیست با این مسئله که تا چه حد این مواد می­تواند محیط‌زیست، آب،خاکو  هوا را درمعرضخطرقراردهد، درگیر شده است. دفع غیربهداشتی پسماند جامد بر موجودات متفاوت در غلظت­ها و شدت­های متفاوت آلودگی، اثرات متفاوتی ایجاد خواهد نمود. هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی زیست­محیطی محل دفن پسماند جامد شهر یزد است که برای این منظور نمونه­برداری زیست­محیطی از عناصر محیطی مکان دفن فعلی و بررسی میزان و ترکیب پسماند جامد شهری، صورت گرفت. نتایج آنالیز چاه آب اندک بالاتر بودن غلظت برخی عناصر تحت بررسی را در پایین‌دست نزدیک محل دفن، نسبت به حد استاندارد سازمان بهداشت جهانی (2008) جهت آشامیدن را نشان داد. نتایج آنالیز خاک نیز اندک بالاتر بودن غلظت برخی عناصر را در و پایین‌دست نزدیک محل دفن (در جهت شیب لایه‌ها)، نسبت به حد استاندارد کانادا (2004) جهت کشاورزی را نشان داد. آنالیز چاه آب‌وخاک در نمونه شاهد و نمونه پایین‌دست (دورتر از محل دفن) غلظت عناصر را نزدیک به هم و در حد نرمال نشان داد. در ارتباط با آنالیز شیرابه، متغیرها با استاندارد آبیاری و کشاورزی سازمان کنترل آلودگی کیفیت آب (2011) هم­خوانی ندارد. درنهایت می­توان گفت، نتایج آنالیزها تأثیرات گسترده و بحرانی دفن بر محیط‌زیست خصوصاً محیط­زیست شهری را نشان نداد.

کلیدواژه‌ها