بررسی لرزه‌زمین‌ساخت و لرزه‌خیزی سمیرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی

2 دانشکده زمین‌شناسی، دانشگاه تهران.

3 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس تهران.

چکیده

در این مطالعه، شعاع 50 کیلومتر شهرستان سمیرم برای بررسی لرزه­زمین­ساخت و برآورد توان لرزه­خیزی منطقه انتخاب شده است. فهرست­نامه یکنواختی از زمین­لرزه­ها شامل 156 زمین­لرزه دستگاهی از سال 1973 تا 2018 میلادی، با بزرگای Mw 3 تهیه گردید. بر پایه نتایج بدست آمده مشخص شد که به دلیل قرارگیری گستره مطالعاتی در پهنه زاگرس، مکانیسم و ساختارهای لرزه­زمین­ساختی منطقه متأثر از این پهنه می­باشد. همچنین اکثر زمین­لرزه­های رویداده در گستره شعاعی 50 کیلومتری شهرستان سمیرم تحت اثر گسل اصلی معکوس زاگرس است. توان لرزه­خیزی منطقه از سمت شمال و شمال شرقی به سمت جنوب و جنوب غربی منطقه افزایش می­یابد. در نهایت به روش کیجکو 2003 متغیرهای لرزه­خیزی، نرخ رویداد سالیانه و دوره بازگشت محتمل لرزه­ای برای گسل­های منطقه محاسبه شده است.

کلیدواژه‌ها