بررسی پتانسیل مخاطرات اثر گذاری کمی و کیفی بر منابع آب شرب روستاهای حوضه آبریز جاجرود در سامانهGIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ارشد رشته مهندسی محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم وتحقیقات تهران،ایران.

2 گروه مهندسی محیط زیست/منابع آب دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست /دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 عضو هیات علمی

4 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران

چکیده

روند روبه رشد توسعه و فعالیت های مختلف انسانی منجر به ورود آلاینده های مختلف به آب های زیر زمینی می گردد. کیفیت مطلوب فیزیکی و شیمیایی آب از نظر مقبولیت برای مصرف‌کننده، حفظ سلامتی مصرف‌کننده و نگهداری از سیستم شبکه‌ی آب‌رسانی ضروری است. در حال حاضر یکی از معضلات منابع آب زیرزمینی، آلودگی چاه‌های شرب و دیگر منابع زیرزمینی به فاضلاب‌های شهری و صنعتی بوده که منجر به تغییر در کیفیت آب این منابع شده و استفاده از آن‌ها را برای شرب غیرممکن می‌سازداین مطالعه به بررسی و پهنه بندی عناصر مختلف کیفی آب در محدوده شهرستان پردیس حوضه جاجرود توسط نرم افزارArc GIS می پردازد. بدین منظور از تمامی سرچشمه هایی که در این منطقه جهت تامین آب شرب استفاده می گردید ، نمونه برداری متغیرهای کیفی آب انجام گرفت. سپس تمامی اطلاعات در محیط نرم افزار تحت لایه های توصیفی وارد شده و جهت تهیه نقشه های پهنه بندی کیفی انجام گرفت.این نقشه ها روند معناداری را برای اکثر متغیرها نشان می دهند، با توجه به استفاده گسترده از آب و احتمال شیوع بیماری های مختلف مربوط به آشامیدنی در این منطقه،اینپژوهشمی تواند راه گشای تصمیمات آتیجهت برداشت صحیح آب در  منطقهمطالعاتیباشد.

کلیدواژه‌ها