مکانیابی محل دفن پسماند جامد شهری، شهراُشنویه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زمین‎شناسی، دانشگاه ازاد اسلامى واحد تبریز-ایران

2 دانشجوی دکترا، گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- ایران

چکیده

انتخاب محل مناسب دفن پسماندها یکی از اقدامات مهم در مدیریت پسماندهای جامد شهری محسوب می‌شود. با توجه به اثرات مخرب زیست محیطی، اقتصادی و اکولوژیکی زباله‌های شهری، انتخاب محل دفن باید با دقت و طی یک فرآیند علمی صورت ‌گیرد. ابزارها و فناوری جدید می‌توانند در یافتن مکان مناسب دفن زباله کمک شایانی داشته باشند. امروزه سیستم‏های اطلاعات جغرافیایی ((GIS به طور گسترده در برنامهریزیهای زیست محیطی مورد استفاده قرار میگیرد. در این تحقیق در راستای تعیین محل مناسب برای دفن پسماندهای جامد شهرستان اشنویه، متغیرهای مختلف از قبیل سنگشناسی، کاربری اراضی، پوشش گیاهی، اختصاصات خاک، توپوگرافی (شیب)، فاصله از مناطق شهری، فاصله از جاده اصلی،آبراهه‌های اصلی و فرعی، مناطق مسکونی، چاه و قنات و گسل، در مکانیابی دفن زباله مورد توجه قرار گرفته است. در مرحله بعد با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ماتریس مقایسه زوجی معیارها تشکیل داده شد و وزن‌‌های نهایی هر یک از لایه‌های اطلاعاتی با استفاده از نرم افزار Expert Choice11 محاسبه شد و در محیطGIS، مدلسازی به صورت فرایند تحلیل سلسله مراتبی انجام شد. در نهایت پهنه‌هایدفن زباله در شهر اشنویه براساس قابلیت استقرار مکان، در قالب 4 طبقه بسیار مناسب، مناسب، نسبتا مناسب و نا مناسب شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها