کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در مکان‌یابی جایگاه دفن پسماند‌های شهری (مطالعه موردی: شهر چقابل)

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی-واحد خرم آباد-دانشگاه آزاد اسلامی-خرم آباد-ایران

2 کارشناس ارشد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد، ایران

چکیده

تعیین محل دفن زباله‌های شهری به دلیل تأثیر فراوان بر اقتصاد، اکولوژی و محیط‌زیست هر منطقه، یک مساله مهم در فرآیند برنامه‌ریزی شهری می‌باشد. در فرآیند تعیین محل دفع زباله‌های شهری سعی می‌شود نقاطی با کم‌ترین خطرات برای محیط‌زیست و سلامت انسان مد نظر قرار گیرد. هدف از این مطالعه تعیین محل مناسب جهت دفن زباله‌های شهری شهر چقابل با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHp < /strong>) می‌باشد. در این مطالعه ابتدا با استفاده از روابط موجود مساحت مورد نیاز برای دفن 20 سال زباله‌ی شهر چقابل محاسبه و پس از آن با استفاده از لایه‌های اطلاعاتی متعددی همچون لیتولوژی، کاربری اراضی، خاک، راه های ارتباطی، آب زیرزمینی و ...، با استفاده از نرم‌افزار ArcGISو همچنین مدل AHp < /strong>مکان یابی محل دفن زباله‌های این شهر انجام شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از نقشه مکان‌یابی محل دفن زباله‌ها به ترتیب 36/15، 34/20، 56/27، 08/29 و 62/7 درصد از مساحت منطقه در پهنه‌های خیلی نامناسب، نامناسب، متوسط، مناسب و خیلی مناسب قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها