برآورد وضعیت رسوبزائی ویژه سازندها با استفاده از دبی آب و رسوب ایستگاه هیدرومتری ماملو در حوزه آبخیز دماوند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد شهرقدس

چکیده

تخمین میزان بار رسوبی معلق، از مهمترین عوامل در رفتار هیدرولیکی، ریخت شناسی و هیدرولیک رسوب رودخانه به شمار می رود و مبنای اساسی مدیریت صحیح منابع آب و خاک در حوضه های آبخیز است. برآورد میزان کل بار معلق رودخانه، اغلب با داده های اندازه گیری شده در ایستگاه های هیدرومتری از برقراری روابط منحنی های سنجه رسوب با استفاده از روش های متداول ممکن می باشد. در این مقاله میزان برآورد رسوبی حوضه آبخیز دماوند از طریق آمار ثبت شده در ایستگاه هیدرومتری ماملو برآورد شده است. رودخانه های اصلی حوزه آبخیز دماوند ، رودخانه دماوند و سیاه رود   می باشند. رودخانه دماوند که از شرق به غرب حوزه جریان داردو و ضمن عبور از شهر دماوند ، تاررود ، چنار عربها ، گیلاوند ،‌حصار پائین ، مرا ، کاجان ، تمیسان ،‌زره در و سیاه سنگ ،‌پس از طی 48 کلیومتر در نهایت در یورد شاه به رودخانه جاجرود می پیوندد.  بدین منظور این آمار ( مربوط به حوزه آبخیز دماوند ) ‌از شرکت تماب دریافت شد.با بررسی به عمل آمده میانگین بار بستر سالانه در حوزه آبخیز دماوند 032/46395 تن، دبی کل مواد رسوبی 192/278370  تن و رسوبزائی ویژه حوزه به طور میانگین 12/365 تن در هر کیلومتر مربع می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد سازند کرج با توجه به مساحت آن در حوضه آبخیر دماوند، بیشترین سهم در تولید رسوب را دارد.

کلیدواژه‌ها