ارزیابی کیفیت آب شرب منطقه هشترود با استفاده از متغیرهای هیدروشیمیایی و نگرش زیست محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی و احد تبریز

چکیده

اعمده ترین منبع آب شرب اهالی منطقه هشترود واقع در جنوبغربی استان آذربایجان شرقی، از طریق آب زیرزمینی تأمین می‌شود. کاهش کیفیت آب شرب مصرفی سبب بروز مشکلات بهداشتی می شود. هدف از این مطالعه، تعیین کیفیت آب با شاخص های کیفی شولر و لانژلیه و مقایسه با استانداردهای موجود است. به منظور بررسی کیفیت آب زیرزمینی، از منابع آبی شامل 9حلقه چاه عمیق به عمق 70 تا 90 متر در دو دوره (تر و خشک) با رعایت استانداردهای لازم نمونه برداری گردید و به آزمایشگاه تخصصی جهت آنالیز شیمیایی انتقال داده شد. داده‌های حاصل از این ارزیابی جهت پردازش و تفسیر وارد نرم افزار Rock Works و Geochemistry گردید. در این تحقیق برای تعیین تیپ و رخساره ژئوشیمیایی آب از نمودار پایپر استفاده شده است. برای بررسی و ارزیابی آب جهت مصارف صنعتی، از اندیس لانژلیه استفاده شده است که در آن به معیار پوسته گذاری و خورندگی آب توجه می‌شود. بر اساس دیاگرام شولر نمونه‌های آب این منطقه در محدوده آب‌های قابل قبول قرار می‌گیرند که نشانگر مطلوب بودن کیفیت آب‌ منطقه برای مصارف آشامیدنی می باشد. کیفیت آب منطقه برای مصارف صنعتی در اکثر نمونه ها در رده خورنده قرار دارد. نمونه‌های آب زیرزمینی منطقه سختی بالایی دارند که معمولاً متأثر از کاتیون‌های Ca و Mg، یون بی کربنات، سولفات و کلراید می باشد. خورنده بودن آب منطقه منجر به هدر رفت آب در شبکه شرب شهری می شود که سبب بروز مشکلات بهداشتی و خسارت مادی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها