حذف موثریون‌های جیوه (II) از نمونههای آبی زیست محیطی با استفاده از نانوتیوب‌های‌کربنی‌کربوکسیله بوسیله روش استخراج فاز-جامد پخشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه شیمی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

2 دکتری تخصصی شیمی تجزیه، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین –پیشوا

3 دانشیار گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

وجود مقادیر اندک فلزات سنگین در آبهای زیرزمینی و سطحی در محیط زیستموجب نگرانی‌های قابل توجهی برای سلامتی انسان و آبزیان شده است. مقدار بسیار کمی از فلزات سنگین مانند جیوه (II) می‌تواند رشد مغز را مختل کرده و ناتوانی‌های شناختی و حرکتی ایجاد کند. هدف از این مطالعه، استفاده از یک روش ساده و سریع به منظور حذف و اندازه‌گیری مقادیر ناچیز از یون جیوه (II) در نمونه‌های آبی بوده است. در روش حاضر، از نانولوله‌های فعال شده با کربوکسیل برای بهبود عمل حذف و پیش‌تغلیض جیوه (II) استفاده شده است. متغیرهایی نظیرpH استخراج، مقدار و نوع حلال ماده شویشی، زمان استخراج، اثر یونها و غیره برای پیش‌تغلیض جیوه (II) توسط جاذب بهینه‌سازی شده‌اند. اندازهگیریجذب برای برآورد جیوه (II)بااستفادهازدستگاهجذب اتمی شعلهانجام شد. نتایجبیانگرکاراییمناسباین روش در جذب یون‌های جیوه (II) بوده است. متغیر‌های غلظتی، حدتشخیص (LOD) برای این روش و آزمون انحراف استاندارد نسبی (RSD٪) به ترتیب83/20، 6میکروگرم بر لیتر و 16/1درصد بدست آمده است. روش استخراج فاز-جامد پخشی با بکارگیری جاذب نانوتیوب‌های‌کربنی‌کربوکسیله نشان دهنده‌ی تکرارپذیری، رنج خطی و فاکتورتغلیظ مناسب جهت تعیین جیوه (II) می‌باشد و روشی کارامد برای حذف یون جیوه (II) از نمونه‌های آبی زیست محیطی معرفی می‌شود.

کلیدواژه‌ها